Thimble Peak: 11.14.15 - wysokieprogi
On White Mt., Thimble Peak on the top right

On White Mt., Thimble Peak on the top right

thimble peakranchitachimney peakWhite Mountain